Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters). Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Προφορικές Ανακοινώσεις
Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει χώρος για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των e-posters θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον η εργασία εγκριθεί να παρουσιαστεί ως e-poster.

Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του κάτωθι link, το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Παρακαλούμε πολύ όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια ολόκληρο το μικρό όνομα (με πεζά γράμματα).
  • Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
  • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
  • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.
  • Υποχρεωτικά, ο υπεύθυνος παρουσίασης της εργασίας, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο. Για κάθε εργασία είναι απαραίτητη τουλάχιστον μια πληρωμένη εγγραφή

e-Posters online

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 12-15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 20 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 18 Νοεμβρίου

Οργάνωση Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853 & 854
210 36 43 511
info@28pneumonologiko2019.gr